INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH


KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH I Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ?


1. Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SpółkaAkcyjna z siedzibą w Warszawie: do dnia 07.08.2024 r. przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, od dnia 08.08.2024 r. przy ul. Łuckiej 9,00-842 Warszawa (dalej jako „Unum”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: kontakt@unum.pl,formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemnie na adres siedziby Unum.


2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu prawzwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Unum inspektorem ochrony danych poprzezadres email: iod@unum.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.unum.pl, telefonicznie pod numerem: +48 800 33 55 33 lub pisemniena adres siedziby Unum (najlepiej z dopiskiem „RODO”).


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Unum w następujących celach:

Przetwarzanie przez Unum danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdymprzypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności w związku z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji.


PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE?


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.


KOMU DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE?


5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Unum usługi, w tym np. dostawcom usług wsparciainformatycznego IT, w związku ze świadczeniem tych usług.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY


6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, którzyznajdują się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniegostopnia ochrony danych osobowych.


7. Dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętychprzez Komisję Europejską. Może Pani/Pan otrzymać kopię dokumentu regulującego przetwarzanie Pani/Pana danych poza EuropejskimObszarem Gospodarczym lub informacje o miejscu jego udostępnienia.


CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE CZY DOBROWOLNE?


8. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ubezpieczeniowych jest dobrowolne. Niepodanie danychuniemożliwi otrzymywanie od Unum ofert dotyczących produktów lub usług ubezpieczeniowych.


PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


9. Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym prawo żądania:

i. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

ii. sprostowania tych danych;

iii. usunięcia tych danych;

iv. ograniczenia przetwarzania tych danych;

v. przenoszenia tych danych– na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, zwanym także „RODO”.


10.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratorama Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.


11.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnymmomencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejwycofaniem.


12.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych.

Image